Tarife

 Tarife ab Januar 2013 (PDF 141kb / 7 Seiten)

 Tarife ab Januar 2014 (PDF 145kb / 8 Seiten)

 Tarife ab Januar 2015 (PDF 125kb / 8 Seiten)

 Tarife ab Januar 2016 (PDF 213kb / 10 Seiten)

 Tarife ab Januar 2017 (PDF 209kb / 9 Seiten)

 Tarife ab Januar 2018 (PDF 408kb / 8 Seiten)

 Tarife ab Januar 2019 (PDF 229kb / 7 Seiten)